Czym jest mediacja?

Mediacja jest nowoczesną metodą rozwiązywania sporów, w której strony przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, wypracowują wzajemnie akceptowane, satysfakcjonujące obie strony porozumienie.

Zalety mediacji

Mediacja pozwala na wypracowanie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia dla obu stron, uwzględniającego interesy każdej z nich. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, postępowanie mediacyjne jest szybsze, mniej kosztowne i bardziej elastyczne. W mediacji to strony samodzielnie regulują stosunki między nimi, nie oczekując przy tym na arbitralne rozstrzygnięcie sędziego. W MEDIACJI NIE MA STRONY PRZEGRANEJ!

PAMIĘTAJ!

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc orzeczenia sądowego ze wszystkimi jego skutkami prawnymi!

Z mediacji możesz zrezygnować w każdej chwili bez żadnych konsekwencji, a wszystko co zostało dotychczas powiedziane pozostaje w tajemnicy!

Podstawowe zasady mediacji

  1. Dobrowolność – strony uczestniczą w mediacji bez żadnego przymusu i na każdym jej etapie mogą zrezygnować;
  2. Bezstronność – mediator w toku postępowania mediacyjnego jest osobą bezstronną, nie ocenia stron i nie faworyzuje żadnej z nich; strony mają w mediacji równe prawa i są jednakowo traktowane;
  3. Neutralność – mediator nie narzuca stronom swojego rozwiązania, pozostaje neutralny wobec proponowanych przez strony sposobów rozwiązania sporu;
  4. Poufność – mediator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do informacji ujawnionych w roku postępowania mediacyjnego; mediator nie może zeznawać w sądzie co do faktów, o których dowiedział się podczas mediacji oraz na temat propozycji ugodowych lub innych oświadczeń składanych w postępowaniu mediacyjnym;
  5. Akceptowalność – strony postępowania mediacyjnego muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie mediacji, muszą również wyrazić zgodę na osobę mediatora;

Zapraszamy do współpracy!

Katarzyna Bogacka jest profesjonalnym i doświadczonym mediatorem, zapewniającym przeprowadzenie procesu mediacji na najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym. Ponadto jako prawnik, gwarantuje przy tym zgodność porozumienia z obowiązującymi przepisami prawa, a tym samym zatwierdzenie ugody przez sąd.

Jest certyfikowanym mediatorem, wpisanym na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu (nr wpisu K-0142-2/18) oraz Wiceprzewodniczącą Komisji ds. Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów cywilnych, gospodarczych, a także rodzinnych.