Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw o:

 • rozwód i separację
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie i uchylenie)
 • władzę rodzicielską (uregulowanie, zmiana, pozbawienie i ograniczenie)
 • kontakty z dzieckiem, w tym egzekucję kontaktów
 • przysposobienie
 • wydanie dziecka, w tym w sprawach uprowadzenia za granicę
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy majątkowe po zakończeniu konkubinatu

Rozwód i podział majątku wspólnego

Decyzja o rozwodzie wiąże się z silnymi emocjami i stresem, jej podjęcie jest bardzo trudne, niejednokrotnie traumatyczne, a skutki potrafią odbić piętno na resztę życia. Z uwagi na powyższe, pomoc adwokata, który potrafi podejść do sprawy z dystansem, jest niezbędna celem prawidłowego prowadzenia procesu rozwodowego.

Należy mieć na względzie, że rozwód jest postępowaniem złożonym, wieloaspektowym, w ramach którego, oprócz ustalenia który z małżonków ponosi winę za rozpad wspólnego pożycia, regulowane są również sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów (na dzieci i ewentualnie małżonka), a w niektórych przypadkach nawet sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Konsekwencją orzeczenia rozwodu jest konieczność dokonania podziału majątku. Wszelkie twierdzenia podnoszone w trakcie postępowania rozwodowego mogą mieć istotne znaczenie przy podziale majątku wspólnego, dlatego odpowiednie poprowadzenie sprawy rozwodowej już od samego początku jest niezmiernie ważne by pomyślnie zakończyć wszystkie kwestie związane z ustaniem pożycia małżeńskiego.

Co ważne, pomoc profesjonalnego pełnomocnika niejednokrotnie pozwala na osiągnięcie porozumienia jednocześnie w kwestii rozwodu i podziału majątku, jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, a tym samym uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia w zakresie wszystkich wynikających z małżeństwa spraw majątkowych i niemajątkowych już na pierwszej rozprawie.


Prawo cywilne

Przygotowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, a także prowadzenie spraw m.in.:

 • o zapłatę
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • dotyczących ochrony własności i posiadania
 • o zniesienie współwłasności
 • o zasiedzenie
 • w zakresie obrotu nieruchomościami
 • dotyczących spadku (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek) i darowizn (odwołaniedarowizny)
 • dotyczących najmu i dzierżawy
 • dotyczących zobowiązania umowne (odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy)
 • dotyczących odpowiedzialności za czyny niedozwolone

Prawo karne i wykroczeń

 • obrona przed organami ścigania na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona w postępowaniu sądowym
 • obrona w postępowaniu wykonawczym
 • prowadzenie sprawy o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • reprezentacja pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • udział w charakterze oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego i prywatnego
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków, środków odwoławczych i prywatnych aktów oskarżenia

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Nie sposób wymienić wszystkich sytuacji faktycznych, w wyniku których możecie Państwo stać się osobą poszkodowaną. Kancelaria oferuje swoją pomoc w dochodzeniu należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia powstałego w szczególności w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych (zarówno dla kierowców, jak i pasażerów, pieszych oraz rowerzystów);/li>
 • wypadków losowych, np. poślizgnięcia na oblodzonym chodniku, pogryzienia przez psa, urazu od obiektu spadającego z obiektu ,itp.;
 • błędów medycznych;
 • śmierci bliskiej osoby;
 • zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży mienia;
 • wypadków przy pracy;
 • czynów niedozwolonych;
 • nieudanego urlopu;
 • zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie;

Kancelaria oferuje również pomoc prawną, gdy odszkodowanie wypłacone Państwu przez Towarzystwo Ubezpieczeń lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest niesatysfakcjonujące lub w ogóle odmówiono Państwu wypłaty odszkodowania.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • dotyczących wynagrodzenia za pracę
 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • dotyczące wypadków przy pracy
 • o mobbing i dyskryminację
 • dotyczących sporów z ZUS i KRUS
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę i innych dokumentów towarzyszących stosunkowi pracy
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnątrzzakładowych aktów,, w szczególności regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy

Prawo gospodarcze

 • przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych, uchwał, regulaminów itp.;
 • obsługa prawna w zakresie zakładania i likwidacji spółek prawa handlowego;
 • bieżące doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców;
 • reprezentacja w sporach sądowych oraz przed urzędami;
 • prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (przed e-sądem);
 • udział w negocjacjach i mediacjach, a także postępowaniach polubownych;
 • windykacja należności oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

Obsługa prawna firm

Niezależnie od formy prowadzonej działalności, bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw wiąże się z codziennym obcowaniem z często zawiłymi i niejasnymi przepisami prawa. Nieprawidłowe stosowanie prawa oraz niewłaściwa interpretacja przepisów może prowadzić do nieważności podejmowanych czynności prawnych, a niejednokrotnie narażać nawet przedsiębiorcę na odpowiedzialność karną.
Kancelaria oferuje bieżącą pomoc w kwestiach prawnych dotyczących zarówno spółek prawa handlowego, jak i przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.
Stała obsługa prawna firmy powoduje, że Kancelaria zna specyfikę działalności przedsiębiorstwa, dzięki czemu może na bieżąco reagować na wszelkie pojawiające się problemy. Powierzenie stałej obsługi przedsiębiorstwa umożliwia nadto kontakt z Kancelarią niemalże w każdej chwili, a tym samym szybkie udzielanie porad prawnych - również przez telefon czy e-mail. Natomiast ryczałtowe, wcześniej ustalone wynagrodzenie za obsługę prawną, pozwala na uzyskanie znacznie korzystniejszych stawek, niż ma to miejsce przy kierowaniu poszczególnych zleceń.
W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje m.in. bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania firmy, przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów oraz aktów wewnętrznych w spółkach, pomoc w kreowaniu i wprowadzaniu w życie koncepcji prawnych umożliwiających sprawne prowadzenie przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie prawa pracy, windykację wierzytelności, udział w negocjacjach oraz prowadzenie sporów sądowych.
Zakres stałej obsługi prawnej ustalany jest indywidualnie i jest dostosowany do potrzeb danego Klienta.


Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

 • pomoc prawna w zakresie dochodzenia należności stwierdzonych wyrokami sądów krajowych i zagranicznych;
 • wszczynanie postępowań komorniczych oraz reprezentacja w trakcie postępowania egzekucyjnego;
 • prowadzenie egzekucji alimentów za granicą;
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty, upomnień itp.;
 • przygotowywanie pozwów o zapłatę oraz prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczych (e-sąd);
 • zabezpieczenie wierzytelności na etapie postępowania sądowego;
 • udział w negocjacjach dotyczących wszelkich płatności.

Prawo administracyjne

W obszarze prawa administracyjnego Kancelaria oferuje:

 • reprezentację Klienta przed wszelkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • przygotowanie wniosków wszczynających postępowanie administracyjne;
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych;
 • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • dokonywanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień.