Każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zobowiązany jest do uzupełnienia numeru PESEL w rejestrze. Termin na wykonanie tego obowiązku mija już za dwa dni, tj. 19 maja 2018 r.! W przeciwnym wypadku, przedsiębiorca zostanie wykreślony z ewidencji…
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw stanowi, że:
1. W przypadku, gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Co to oznacza w praktyce? Nic innego jak to, że prowadzący działalność, który nie podał urzędnikom swojego numeru PESEL i nie zrobi tego do końca tygodnia – kolokwialnie mówiąc – straci firmę. Wskazany wyżej 2-letni termin upływa już 19 maja!!!

Począwszy od 2001 r. przy wpisach do CEIDG podaje się numer PESEL, zatem osoby prowadzące działalność krócej niż 17 lat mogą być raczej spokojne o swój „byt” w ewidencji. Natomiast osoby, które zarejestrowały firmę przed rokiem 2001, koniecznie muszą sprawdzić dane znajdujące się w dotyczącym ich wpisie! Czy numer PESEL znajduje się w CEIDG nie sprawdzimy w ogólnodostępnych bazach – w tym celu musimy skontaktować się np. z Urzędem Miasta, Urzędem Skarbowym lub skorzystać z ePUAP.

Jakie konsekwencje może spowodować wykreślenie z CEIDG? Przede wszystkim prowadzenie firmy bez rejestracji może narazić na nawet kilkutysięczne grzywny, ponadto przedsiębiorca m.in. straci tytuł do ubezpieczeń społecznych, a Urząd Skarbowy będzie mógł wszcząć postępowanie wobec takiej osoby.

Dlatego też warto się zainteresować swoimi danymi w CEIDG póki jest na to czas!